Детаљни преглед платног рачуна (пакета)


Платни рачун (пакет)
Пружалац платних услуга
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK BANKA a.d. Beograd
Назив
Девизни текући рачун - Потрошач, нерезидент
Назив корисника платних услуга
Потрошач - нерезидент
Тип услуге
Платни рачун
Корисник платних услуга
Физичко лице
Тип платног рачуна
Девизни текући рачун у еврима

Напомена:

Овај преглед садржи само накнаде за услуге с листе репрезентативних услуга које представљају најчешће коришћене и најзначајније услуге повезане с платним рачуном.
Пружалац платних услуга може наплаћивати и накнаде за услуге повезане с платним рачуном које нису наведене у овом прегледу.

Накнаде за услуге повезане с платним рачуном (пакетом) - Девизни текући рачун - Потрошач, нерезидент
Опште услуге повезане с платним рачуном
Вођење платног рачуна
Отварање платног рачуна
. = Без накнаде
Вођење платног рачуна
. = Без накнаде
Eлектронско банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Коришћење услуге
. = RSD70 месечно
Mобилно банкарствo
Успостављање услуге
. = Без накнаде
Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама)
Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос)
На платни рачун другог лица у АИК Банци, изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = RSD 100
На платни рачун у АИК Банци по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.2% min RSD 1.000 max RSD5.000
Пренос у корист Аик банке = Без накнаде
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
На платни рачун у другој домаћој банци по основу купопродаје и закупа непокретности = 0.35% min RSD 1.500 max RSD 10.000
Пренос на другу домаћу банку изузев преноса по основу купопродаје и закупа непокретности = 1% min RSD 100 max RSD10.000
Пренос у корист Буџетског фонда за лечење деце у иностранству, који је основала Влада Србије = Без накнаде
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
. = 1% min RSD100
Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун у Републици Србији
. = 0.8% min RSD 1.300 max RSD130.000
На платни рачун у иностранству
. = 0.8% min RSD 1.300 max RSD 130.000
Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима
За трошковну опцију SHA и BEN, до 10.000 евра = 0.35% min RSD 300
За трошковну опцију SHA и BEN, преко 10.000 евра = 0.25% max RSD 10.000
Приливи са Косова и Метохије = 0.1% min RSD 300 max RSD 10.000
Платне картице и готов новац
Издавање дебитне картице
Издавање дебитне картице
DinaCard = Без накнаде
Debit MasterCard = Без накнаде
Периодична чланарина за коришћење дебитне картице
DinaCard = Без накнаде
Debit MasterCard = Месечно RSD100
Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице
По извршеној трансакцији у земљи
На шалтеру
На шалтеру АИК банке = Без накнаде
На шатеру друге домаће банке = 2% min RSD 300
На банкомату
На банкомату АИК банке = Без накнаде
На банкомату друге домаће банке = 2% min RSD 150
По извршеној трансакцији у иностранству
На шалтеру
Debit MasterCard = 3% min EUR 10 Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције
На банкомату
Debit MasterCard = 2% min EUR 3 Наплата у валути у којој се води рачун, уз прерачун по средњем курсу НБС на дан књижења трансакције