Детаљни преглед услуге уплате готовог новца на туђи платни рачун


Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Пружалац платних услуга
NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
Тип услуге
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
Платилац
Правно лице/предузетник
Накнаде за услугу уплате готовог новца на туђи платни рачун
Услуга уплате готовог новца на туђи платни рачун
На шалтеру пружаоца платних услуга
На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос)
1%, мин 500 RSD
Хитан/инстант платни налог (екстерни пренос)
1%, мин 500 RSD