latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

14.05.2020.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у априлу

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају априла износиле су 12.792,9 милиона евра. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 154 одсто и више од пет месеци увоза робе и услуга, што је готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају априла износиле су 10.672 милиона евра.

Бруто девизне резерве су у протеклој години дана (у односу на крај априла 2019. године) повећане за 1.457,2 милиона евра (највећим делом по основу интервенција Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту нето куповином девиза за 2.110,0 милиона евра, што је најздравији начин повећања резерви), и то у периоду када се Република Србија нето раздужила по основу девизних кредита и девизних хартија од вредности за 959,4 милиона евра.

На крају априла бруто девизне резерве биле су за 321,7 милиона евра ниже него на крају претходног месеца. Нето смањење девизних резерви остварено је у највећој мери по основу активности Народне банке Србије, предузетих ради очувања релативне стабилности на домаћем девизном тржишту и подршке ликвидности банкарском сектору у амбијенту кризе изазване пандемијом COVID-19 (укупан ефекат 443,0 милиона евра, од чега се на спот трансакције односи 395,0 милиона евра, док се на своп трансакције односи 48,0 милиона евра).

Нето приливи у девизне резерве током априла по основу ефикасног управљања девизним резервама, донација, девизне обавезне резерве услед уобичајених активности банака и другим основима (укупно 96,4 милиона евра), уз позитиван нето тржишни ефекат (175,6 милиона евра), били су више него довољни да покрију остале нето одливе из девизних резерви по другим основима (укупно 150,7 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у априлу износио је 524,7 милиона евра и био је за 250,3 милиона евра мањи него у претходном месецу. У прва четири месеца ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 2.402,6 милиона евра.

Динар је у априлу номинално ослабио за 0,1%, док је од почетка ове године вредност динара готово непромењена према евру. Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у априлу нето продала 440 милиона евра. Посматрано од почетка године, Народна банка Србије је нето продала 625 милионa евра.

Кабинет гувернера